TRENING SOCIJALNIH VJEŠTINA

Tijekom četiri mjeseca 10 djece je sudjelovalo na radionicama koje su se održavale jednom tjedno, a na kojima smo obrađivali teme kao što su: razvijanje pozitivne slike o sebi, razvijanje razumijevanja vlastitih osjećaja, potreba i želja, razvijanje razumijevanje osjećaja, potreba i želja drugih, razvijanje socijalne kompetencije, razvijanje zajedništva i suradnje, timski rad, verbalna i neverbalna komunikacija, nenasilno rješavanje sukoba. Radionice su vodile Ivana Teklić i Željana Andabak.